CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I VENDA

1.NATURA I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS..

Les presents Condicions Generals de venda tenen per objecte regular el contingut i la contractació dels productes i serveis que s'ofereixen a la web www.descalcificadoresyosmosis.com entre l'usuari o client i el venedor, que és yen Ozó S.L. (Denominada d'ara endavant yen Ozó) amb domicili en C / Agricultura, 7, Viladecans - Barcelona (08840), NIF B64247760 i propietària d'aquesta web.
Aquesta web ha estat dissenyada per yen Ozó per a la comercialització i venda dels seus productes i serveis, així com per donar a conèixer i permetre l'accés a la informació en ella continguda, amb les limitacions i restriccions que imposen les presents Condicions Generals.
La compra de qualsevol producte a través del web www.descalcificadoresyosmosis.com implica la lectura, el coneixement i l'acceptació expressa i sense reserves per part del client de totes i cadascuna de les presents Condicions de Venda, que es consideraran automàticament incorporades al contracte que se subscrigui mitjançant l'acceptació línia d'aquestes condicions en punxar en el botó previst a l'efecte en realitzar la compra, en el qual figura la menció "He llegit i accepto les condicions de Venda". Aquestes condicions generals de venda constitueixen un acord legal vinculant entre yen Ozó i el client; la manca d'acceptació de les presents Condicions Generals de Venda impedirà que s'efectuï la compra. Tot usuari té la possibilitat de visualitzar i imprimir les presents condicions generals de venda per al seu millor estudi de les mateixes.
Necen Ozono té la facultat de modificar unilateralment totes i cadascuna de les obligacions amatents en les presents Condicions Generals, sense necessitat de previ avís, per la qual cosa es recomana als clients que llegeixin les mateixes cada vegada que vulguin contractar qualsevol dels serveis o productes que oferta; cada contracte es regirà per les Condicions vigents al moment de la seva subscripció sense que les modificacions que puguin produir-se sobre les presents tinguin efectes retroactius..
L'idioma en què es contractarà a través d'aquesta web és el català
De conformitat amb la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació al Comerç Minorista, modificada per la Llei 47/2002, i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, abans que s'efectuï la compra de qualsevol producte pel client, aquest té dret a conèixer les seves característiques essencials, de manera que yen Ozó posa a disposició del client fotografies suficients de tots els articles que comercialitza a través d'aquesta web així com descripcions fidels dels mateixos, i fent ús de tots els mitjans al seu abast, procura que els colors i dissenys dels productes en les fotos exposades a la web siguin fidels als originals, sense que puguin evitar variacions en els colors i tonalitats presentats en funció de reflexos, qualitat d'imatge, etc.

2.CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

Per contractar els serveis i productes oferts per yen Ozó a través d'aquesta web, el client haurà de declarar persona física, major d'edat i facilitant als yen Ozó S.L. totes les dades personals requerits com a imprescindibles per a regular la relació comercial entre ells, sent el client exclusiu responsable de la seva veracitat.
A través d'www.descalcificadoresyosmosis.com qualsevol usuari podrà accedir gratuïtament a la informació continguda en la citada pàgina web.

Les condicions d'accés a la web estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l'Usuari, se expressa i taxativament qualsevol tipus d'actuació que pogués anar en detriment o perjudici de la web o de tercers.

No s'exigeix registrar-se per la simple navegació, accés o utilització del servei del web en qüestió. Per contra, per a l'accés a la venda en línia, s'exigirà el previ registre com a client. En el que al tractament de dades personals es refereixi, vegiPolítica de Privacitat.
El client es compromet a seleccionar, usar i conservar el seu clau d'accés. En cas de pèrdua, l'assignació d'una nova clau d'accés es produeix de manera automàtica, sent l'únic criteri emprat a aquest efecte, la inexistència d'unes Claus d'Accés prèvies que fossin idèntiques a les seleccionades per l'Usuari.
L'usuari garanteix la veracitat de les dades personals facilitades i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos, reservant-yen Ozó el dret a excloure en la prestació dels seus serveis a tot usuari que hagués subministrat dades falses, tot això sense perjudici de l'exercici de les accions que procedeixin en Dret. Respecte a la informació que sigui remesa per menors d'edat, serà requisit imprescindible perquè les dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament automatitzat, que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment patern, del tutor o del seu representant legal.
L'Usuari es compromet a fer un ús lícit i diligent de les Claus d'Accés, així com a no posar a disposició de tercers les seves Claus d'Accés.
Les Claus d'Accés solament podran ser utilitzades pels Usuaris a les quals se'ls hagi assignat. Yen Ozó queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat que pugui derivar pels danys i perjudicis causats o soferts per l'ús fraudulent o falta de diligència en la guarda i custòdia de les Claus d'Accés, pèrdua o ús contravenint el disposat en aquestes condicions generals.
L'Usuari es compromet a fer un ús lícit, diligent, honrat i correcte de quanta informació o contingut al qual tingui accés a través de la pàgina web de yen Ozó tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent.
L'Usuari s'haurà d'abstenir d'obtenir, excepte per a ús personal, informació (s'entèn per informació qualsevol missatge, arxius de so, fotografies, dibuixos, programari i en general qualsevol classe o tipus d'arxiu informàtic, gràfic etc) que sigui propietat de la nostra web.
Igualment l'Usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar, alterar la pròpia web així com no introduir, ni difondre els denominats "virus informàtics" que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants de la web. El compromís adquirit s'ha de regir sobre la utilització de continguts, de conformitat amb el que disposa la llei, moral i ordre públic; no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment de Necen Ozó .
Referent a això, Necen Ozó exclou qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la presència de virus informàtics introduïts per tercers oa la presència d'altres elements lesius en els continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts , posats a disposició, o accessibles a través dels serveis prestats en les seues pàgines.
Necen Ozono s'exonera dels continguts, informació, opinions o comentaris difosos a través del web ni respondrà de l'ús que l'usuari faci d'aquesta informació.

3.COM FER COMANDES I ESTAT DE LA COMANDA

Disposa de les següents modalitats per efectuar una comanda:
• Al web : www.descalcificadoresyosmosis.com
• Per correu electrònic a : info@necen.es
• Per telèfon: 932 433 200 .
El client pot consultar en tot moment l'estat de la seva comanda en curs o les comandes realitzades amb anterioritat mitjançant l'accés a "El meu compte" situat a la part superior de la web. Per a això, el client haurà d'introduir les seves dades personals, nom d'usuari i clau, després d'això es mostrarà la informació dels últims comandes realitzades a través del web i l'estat de l'o les arracades.

4.DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES I PREUS.

Totes les comandes que es realitzin a través del web estan supeditats a l'estoc del producte i a la disponibilitat del mateix. Si la comanda estigués format per diversos productes i, algun / s o tots d'aquests no poguessin servir-se, aquesta circumstància serà comunicada al client per correu electrònic.
Totes les comandes s'atendran per rigorós ordre de recepció.
Els preus mostrats a la web són vàlids.
El I.V.A. està inclòs en els preus i aquests es mostren en euros.

5.OFERTES DE DESCOMPTE

Les ofertes, els codis i els bons de descompte (en endavant, "Descomptes") són vàlids únicament durant el termini de validesa de l'oferta en qüestió i dins dels límits dels productes i de les existències disponibles.

Els Descomptes no podran en cap cas convertir-se en una suma reemborsable o pagadora al Client.

Els Descomptes només podran utilitzar-se per part del Client referit i no són transferibles a tercers. Seran descomptats de l'import de la comanda, inclosos tots els impostos, excloent els costos de preparació i de lliurament de la Comanda.

Excepte disposició contrària que figuri en una oferta de Descompte en particular els Descomptes no són acumulables entre ells durant la formalització d'una Comanda.

Quan el Client indiqui al lloc web diversos Descomptes de forma simultània, només podrà beneficiar-se, per a un mateix Comanda, l'Descompte l'import sigui el més elevat.

6.FORMES DE PAGAMENT

Le facilitamos diferentes formas para realizar el pago de sus pedidos :

Transferència o ingrés en compte bancari:
El client haurà de realitzar l'ingrés de l'import total de la comanda, al nº de compte que es facilitarà a la pàgina del propi comanda o bé transferint l'import des de la seva entitat bancària, havent d'indicar sempre en el concepte el nº de comanda i el seu nom, per poder identificar el pagament. Si transcorreguts 7 dies naturals sense que el client hagi efectuat la transferència o l'ingrés la comanda es cancel·larà.

Targeta de crèdit o dèbit:
Las tarjetas aceptadas son las siguientes:
• VISA.
• MASTERCARD.
• MAESTRO.
• 4B.
• RED 6000.

Aquesta forma de pagament és immediata, totalment segura i verificada per VISA i MASTERCARD (Verified by Visa / Mastercard SecureCode), a través d'un servidor segur i mitjançant el sistema de seguretat SSL (Secure Socket Layer).

Necen Ozono en cap moment tindrà constància de les dades de la targeta. Les dades aniran encriptades
Només s'accepten pagaments amb targeta de crèdit si el client s'autentica en la nostra passarel·la de pagament. El sistema de Comerç electrònic segur es basa en què l'emissor de la targeta (banc o caixa d'estalvis) identifiqui al titular de la mateixa abans d'autoritzar el pagament per Internet. Yen Ozó està adherit a aquest protocol de seguretat SSL de manera que, un cop seleccionat el producte a comprar i introduït el número de la targeta, s'obre una finestra de l'emissor que li sol·licita la seva identificació, mostrant un dels següents icones:

• Les dades de la seva targeta i la contrasenya queden protegits per aquest sistema de seguretat des del moment de la seva introducció.
• Un cop completada la identificació, l'emissor comunica a yen Ozó que la compra l'està realitzant el titular de la targeta, de manera que aquest pugui completar el procés. Si la identificació no ha estat satisfactòria, l'emissor ho comunica a yen Ozó perquè procedeixi en conseqüència. Aquesta finestra està fora del control de yen Ozó, i és responsabilitat de la seva Emissor qualsevol incidència que pugui sorgir amb la mateixa, havent de contactar amb aquesta entitat si es trobés davant d'aquesta situació.

Pagament contra reemborsament.
Si tria aquesta modalitat, vostè pagarà en metàl·lic la seva comanda en el moment del lliurament del mateix per mediació de Correus.

PAYPAL plataforma de pagament segur :

La transacció amb Paypal es realitza a través del sistema (Secure servidor). Amb aquest sistema es protegeixen i asseguren els pagaments codificant la connexió quan aquests últims siguin transmesos a la xarxa.
Paypal le permite pagar directamente sin comunicar sus datos financieros en internet.

Informacions tractades pel Venedor.
Necen Ozono no té accés a la informació confidencial del client relativa als mitjans de pagament, de manera que per cada nova compra que realitzi li seran sol·licitats les dades bancàries • El Client garanteix al Venedor que disposa de les autoritzacions necessàries per utilitzar els mitjans de pagament que seleccioni durant el procés de formalització de la seva Comanda. La validació de la comanda està sotmesa a la validació per part del centre de pagament bancari seleccionat pel venedor (en aquest cas PAYPAL). En cas de denegació per part del banc, la Comanda no es finalitza i queda anul·lat. En el marc de la lluita contra el frau per Internet, les dades relatives al Comanda i al mitjà de pagament del Client podran transmetre per part del Venedor a qualsevol tercer a efectes de verificació. El Venedor, en col·laboració amb el banc que assegura la gestió dels pagaments electrònics, controla tots les comandes que es validen en el Lloc Web. D'aquesta manera, tot Comanda que inclogui una adreça de lliurament diferent de l'adreça de facturació del Client, podrà • ser verificat per part del Venedor. En aquest marc, el Venedor podrà sol·licitar al Client informacions i documents necessaris per a l'execució de la Comanda: justificatius del domicili del Client i / o de la persona indicada per a la direcció de lliurament, justificació de les dades bancàries de Client, etc. Aquestes sol·licituds es realitzen per correu electrònic o per telèfon.

7. ENVIAMENT DELS PRODUCTES I TERMINIS DE LLIURAMENT.

Enviaments a Península: Ports gratuït.

Necen Ozono no realitza lliuraments a apartats de correus.
Tots els enviaments es realitzen a través d'empresa de missatgeria, en horari laboral i a l'adreça indicada pel client en la comanda de compra. Yen Ozó no serà responsable dels errors en el lliurament de la comanda quan aquests tinguin la seva causa en errors, inexactituds o falta de dades a l'adreça indicada pel client.
El termini de lliurament dependrà de l'estoc de cada article.

El termini de lliurament serà de 5 dies (en cas d'estoc) des del dia següent a la confirmació de la comanda, excepte dissabtes, diumenges i festius.

En el cas de no disposar d'estoc d'algun article adquirit li avisaríem per telèfon o per e-mail del termini de lliurament en funció de la disponibilitat del proveïdor. En el moment que yen Ozó disposi de l'article, aquest serà enviat. Si ha triat pagament per transferència bancària, procedirem a l'enviament de la comanda en el moment en què hàgim rebut el pagament en el nostre compte, ja que sol trigar entre 24-48h. aproximadament.
En cas que l'empresa de missatgeria no pugui localitzar al client i procedir al lliurament de la comanda en el termini de 10 dies des de la sortida del repartiment de la comanda aquest serà retornat a yen Ozó i el client haurà de fer-se càrrec de les despeses de enviament i de retorn als magatzems de la comanda, així com de les possibles despeses de gestió associats.

8.GARANTIES I DEVOLUCIÓ

GARANTIES


Tots els articles comercialitzats per yen Ozó estan garantits en els termes que preveu el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris. La factura que acompanya a tots els enviaments realitzats té validesa com a garantia dels productes, ja que des de l'entrada en vigor de la llei de garanties no cal el segellat d'aquestes.
Els articles subministrats que es comercialitzen gaudeixen de la garantia especificada de Necen Ozono, disposant d'instruccions d'ús en castellà i servei tècnic oficial a Espanya, així com els estoigs originals del fabricant. El termini de garantia per defecte de fabricació és de dos anys, havent de informar Necen Ozono en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella. Els desgastos produïts per una mala utilització o per l'ús normal del producte queden exclosos de la garantia. Per tant la garantia no cobreix:

• Danys o desgastos resultat d'un tracte o utilització inadequat del producte, o no respectar les instruccions del fabricant quant utilització i manteniment del producte.
• Manipulació de l'article durant el període de garantia en un servei tècnic o taller que no sigui l'autoritzat pel fabricant
• Modificació del número de sèrie o model que figura en el producte.

En aquelles incidències que justifiquin l'ús de la garantia, s'optarà per la reparació, rebaixa del preu, substitució de l'article, o devolució, en els termes legalment establerts. En cas d'ús de la garantia, contacti amb nosaltres al telèfon: 932 433 200 o envieu-nos un correu electrònic a: info@necen.es, indicant nº d'albarà de lliurament i el problema o defecte de l'article. Durant el període de garantia, les despeses de transport des del nostre magatzem, són per compte de yen Ozó, sempre que es tracti d'un defecte de fabricació que ho cobreixi la garantia. Per a més informació sobre garanties del fabricant, vegeu el manual del producte que aporta el fabricant.

QUINES SÓN LES CONDICIONS DE DEVOLUCIÓ?

Els articles comercialitzats per Necen Ozono a través d'aquesta pàgina web són de gran qualitat, no obstant això, si per qualsevol causa el client en rebre la comanda no queda satisfet amb els mateixos, té un termini de 14 dies naturals des del de la seva recepció per executar el dret de devolució segons el que estableix la d'acord amb l'article 68 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios i altres lleis complementàries i 71 de la Ley 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios i altres lleis complementàries.

Necen Ozono no acceptarà devolucions transcorreguts 14 dies naturals des de la data de recepció de l'article o la prestació d'algun tipus de servei (termini marcat a aquest efecte per la llei).
No s'admeten devolucions que no hagin estat prèviament comunicades. Tota devolució ha d'estar autoritzada per Necen Ozono. Per això el client haurà de sol·licitar la devolució de l'article mitjançant correu electrònic o per telèfon indicant que vol fer la devolució, i indicar el número de comanda. Li assignarem un nombre de devolució i li donarem una adreça d'enviament.
En cas de desistiment del contracte pel client i canvis per causes alienes a Necen Ozono, les despeses de recollida, seran per compte del client, llevat que aquest prefereixi efectuar la devolució i recollida, si és el cas, en l'establiment comercial de yen Ozó situat en la C / Agricultura, 7, Viladecans - Barcelona (08840).
Per exercitar pel client el dret de devolució de l'article, aquest haurà d'estar en les mateixes condicions que li va ser enviat, si pot ser en el seu embalatge original, (si aquest no es retorna en el mateix embalatge d'origen l'article pot patir una depreciació del seu cost), sense trencaments i amb les etiquetes i els accessoris inclosos, si s'escau, així com a regal de promoció si n'hi ha, havent d'acompanyar al mateix l'original de l'albarà de lliurament segellat per Necen Ozono juntament amb la impressió del formulari de devolució degudament emplenat.

Un cop rebuts els articles retornats, i prèvia comprovació del seu estat, Necen Ozono procedirà al reintegrament del seu import conforme a la modalitat de pagament en què van ser abonats. En el cas que es trobi deteriorat o en condicions diferents a les que va ser enviat, en aquest cas serà remès de nou al client cobrant-li a més les despeses d'enviament corresponents. En el cas que la devolució tingui el seu origen en Necen Ozono que s'hagi enviat per error un article diferent a l'encarregat, Necen Ozono es farà càrrec de les despeses d'enviament i devolució sempre que el client ho notifiqui en un termini màxim de 14 dies naturals des de la recepció de l'enviament, oferint-li la substitució del mateix per l'originàriament encarregat o la devolució de l'import abonat en cas que l'anterior no sigui possible per manca d'estoc. Els reemborsaments s'efectuaran pel mateix sistema de pagament utilitzat pel client. Per exercir els drets de desistiment i devolució el client haurà d'enviar un correu electrònic, comunicant la seva voluntat inequívoca de desistir de la compra i tornar el o els articles, a l'adreça info@necen.es, o bé portar el o els articles a l' establiment comercial de Necen Ozono situat en C / Agricultura, 7, Viladecans - Barcelona (08840). La comunicació per escrit ha de contenir el número de comanda al qual es refereixen els articles que es volen tornar i identificar amb exactitud els articles que són objecte d'aquesta devolució.

9. GENERAL.

Tota la informació facilitada pel client s'utilitzarà per a la correcta tramitació de les seves comandes i per mantenir-lo informat sobre noves ofertes i serveis de la web per correu electrònic o postal. El client manifesta estar informat de les condicions detallades en la clàusula de Política de Privadesa i Protecció de dades publicada en aquesta web.

Les dades personals rebudes seran tractades d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1270/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, i altra normativa aplicable vigent a Espanya.

Necen Ozono S.L. ha adoptat els nivells de seguretat requerits per la normativa i es compromet a guardar secret respecte de totes les dades facilitades llevat dels que sigui necessari cedir per a l'execució del servei contractat, tal com queda detallat en la clàusula de Privacitat i Protecció de Dades publicada en aquesta web. El client podrà en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades facilitades a Necen Ozono. de la forma indicada a la clàusula de Privacitat i Protecció de Dades publicada en aquesta web, a la qual ens remetem per a més informació del client.
El client manifesta que la informació continguda sobre les especificacions tècniques dels articles comercialitzats a través d'aquesta web, així com les seves Condicions Generals i Condicions Generals de Venda, són bastants i suficients per a l'exclusió d'error en la formació del seu consentiment.
El client declara expressament, sota la seva responsabilitat i a tots els efectes oportuns, haver llegit les presents condicions generals de venda així com les condicions generals de la Pàgina i la seva Política de Privacitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal, entendre-les i acceptar-les. L'acceptació expressa pel client de les presents Condicions Generals es formalitzarà mitjançant la selecció de la casella d'acceptació que amb aquesta finalitat es troba a la part inferior de la pantalla del formulari electrònic que ha d'omplir el client per efectuar la comanda.
Les presents condicions generals de venda tenen caràcter contractual entre les parts, substituint a qualsevol contracte o acord previ entre el client i Necen Ozono. La declaració de qualsevol de les presents condicions generals de venda com nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les altres Condicions, les quals romandran sent vinculants per a les parts.
A l'efecte de comunicacions entre les parts, Necen Ozono designa expressament el domicili expressat en aquestes condicions generals i pel que fa al client, aquest designa expressament el domicili que hagi identificat en el formulari electrònic que ha d'omplir per donar-se d'alta com a tal i que consta al seu compte, acceptant que qualsevol comunicació que li dirigeixi Necen Ozono pugui dur-se a terme a través de l'adreça de correu electrònic que hagi designat.
Necen Ozono podrà interrompre temporalment la prestació dels seus serveis per causes que impedeixin la normal prestació dels mateixos, (amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora) aquesta interrupció temporal no donarà dret al client a rebre cap indemnització, excepte en és el cas, a la devolució de l'import del servei que hagués abonat i no s'hagués pogut prestar per causa d'alguna interrupció.

10.LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

Aquestes Condicions Generals de venda estan sotmeses per al seu compliment i interpretació a la legislació espanyola aplicable. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir en l'àmbit del seu compliment o interpretació, el client i Necen Ozono, amb independència de qualssevol altres furs que els pogués correspondre, se sotmeten a la legislació espanyola i la jurisdicció i competència dels Jutjats i tribunals, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre-li.

11.CLÀUSULA DE EXCEPCIÓ

Si una disposició d'aquestes Condicions Comercials Generals fos o resultés no vàlida o inexigible, això no afectarà la vigència de les disposicions restants.


Accept

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.